Нова форма податкової декларації з податку на прибуток підприємств

Офіс великих платників податків ДФС нагадує, що з 14.12.2018 набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 19.10.2018 № 842 (далі – Наказ № 842) яким, зокрема, внесено зміни до форми податкової декларації з податку на прибуток підприємств. З метою належного адміністрування податку на прибуток підприємств та забезпечення податкового контролю Державною фіскальною службою України листом від 04.01.2019 р. № 357/7/99-99-15-02-01-17 надано роз’яснення.

У листі розглянуті наступні питання:

1. Внесені зміни до основної частини декларації

Положеннями п. 297.5 ст. 297 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) передбачено, що платник єдиного податку, який здійснює на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва на території України) будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом, здійснює нарахування та сплату податку з доходів нерезидента в порядку, розмірі та у строки, встановлені розділом III Кодексу.

Рядок 5 заголовної частини декларації та рядки «Код за ЄДРПОУ1» у додатках до декларації замінено на «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта1», у яких зазначаються код за ЄДРПОУ або реєстраційний (обліковий) номер платника податку, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податку, або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).

Рядок 9 заголовної частини декларації «Особливі відмітки» доповнено категорією «платник єдиного податку». У зазначеному полі декларації проставляють позначку платники єдиного податку, які здійснювали на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи будь-які виплати з доходів із джерелом їх походження з України, отриманим таким нерезидентом.

2. Оновлені редакції додатків до декларації

Додаток ЗП до рядка 16 ЗП декларації

У зв’язку із включенням п. 15 до підрозділу 4 розділу XX Кодексу, показники рядка 16 додатка, які враховуються у зменшення нарахованої суми податку на прибуток підприємств, доповнено рядком 16.5. Відповідно показник рядка 16 дорівнює сумі рядків (рядок 16.1 + рядок 16.4.1 + рядок 16.5).

У рядку 16.5 відображається зменшення податку на прибуток підприємств на суму сплаченого за поточний звітний період акцизного податку за зареєстрованими акцизними накладними на важкі дистиляти (газойль), що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТ ЗЕД, якщо вони були використані для транспортних засобів, що класифікуються у відповідних товарних підкатегоріях УКТ ЗЕД, визначених у п. 15 підрозділу 4 розділу XX Кодексу.

При цьому не врахований у зменшення за поточний податковий (звітний) період залишок суми не зменшує податок на прибуток у наступних податкових (звітних) періодах.

Крім того, до рядка 16.3 додатка внесено редакційні зміни щодо уточнення показника - у цьому рядку зазначається показник рядка 16.4.2 додатка до декларації попереднього звітного (податкового) року, тобто сума нарахованого та сплаченого авансового внеску у зв’язку із виплатою дивідендів у минулих періодах не врахована у зменшення податку за попередній звітний (податковий) рік.

Додаток ПН до рядка 23 ПН декларації

З урахуванням змін, внесених Законом України від 07 вересня 2017 року № 2146 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів нерезидентів - інвесторів у цінні папери» до п.п. 141.4.10 п. 141.4 ст. 141 Кодексу, показник рядка 22 таблиці 1 додатка поширено на інші доходи за державними цінними паперами.

З урахуванням особливостей оподаткування доходів нерезидентів у рядку 25 таблиці 1 додатка виключено посилання на умови дотримання відповідних позик або кредитів від нерезидентів згідно з п.п. «в» п.п. 141.4.11 п. 141.4 ст. 141 Кодексу (п. 46 підрозділу 4 розділу XX Кодексу).

Звертаємо увагу, що платники єдиного податку (фізичні і юридичні особи), які здійснювали у звітному податковому періоді на користь нерезидента - юридичної особи або уповноваженої ним особи будь-які виплати відповідно до п. 297.5 ст. 297 Кодексу, складатимуть та подаватимуть додаток ПН до декларації.

Додаток РІ до рядка 03 РІ декларації

Розділ «Резерви банків та небанківських фінансових установ» оновлено різницями:

які збільшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 2.1.4 - сума використання резерву для списання (відшкодування) активу, який не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (п.п. 1 п.п. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу);

рядок 2.1.5 - сума використання резерву у зв’язку із припиненням визнання активу при прощенні заборгованості фізичних осіб, які є пов’язаними з таким кредитором або перебувають з таким кредитором у трудових відносинах, або перебували з таким кредитором у трудових відносинах і період між датою припинення трудових відносин таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки (п.п. 2 п.п. 139.3.3 п. 139.3 ст. 139 Кодексу);

які зменшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 2.2.4 - сума списання у попередніх звітних періодах активу, який у звітному періоді набув ознак, визначених п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (п.п. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу);

рядок 2.2.4.1 - сума доходів (зменшення витрат) від погашення раніше списаної за рахунок резерву заборгованості, яка не відповідає ознакам, визначеним п.п. 14.1.11 п. 14.1 ст. 14 Кодексу (п.п. 139.3.4 п. 139.3 ст. 139 Кодексу).

Розділ «Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій (стаття 140 розділу III Кодексу)» оновлено різницями:

на які збільшується фінансовий результат до оподаткування:

рядок 3.1.6.1 - сума 30 відс. вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів (у тому числі пов’язаних осіб - нерезидентів), зареєстрованих у державах (на територіях), включених до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. 39.2.1.2 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу (п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.6.2 - сума 30 відс. вартості товарів, у тому числі необоротних активів, робіт та послуг, придбаних у нерезидентів, організаційно-правова форма яких включена до переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України відповідно до п.п. «г» п.п. 39.2.1.1 п.п. 39.2.1 п. 39.2 ст. 39 Кодексу, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі податок з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи (п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.7 - розмір різниці між вартістю придбання товарів, у тому числі необоротних активів, робіт, послуг, та вартістю, визначеною виходячи з рівня ціни, визначеної за принципом «витягнутої руки» (п.п. 140.5.4 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.10.1 — сума повної або часткової компенсації один раз на календарний рік вартості путівок на відпочинок, оздоровлення та лікування на території України платника податку та/або його дітей віком до 18 років, якщо така компенсація відповідно до Кодексу не включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу фізичної особи - платника податку на доходи фізичних осіб (п.п. 140.5.10 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.13 - сума витрат, понесених платником податку у поточному звітному періоді за рахунок раніше отриманих субсидій для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», але не більше суми такої субсидії, здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу витрат поточного звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 140.5.13 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

рядок 3.1.14 - сума коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року суб’єктам сфери фізичної культури і спорту, а саме дитячо-юнацьким спортивним школам, центрам олімпійської підготовки, школам вищої спортивної майстерності, центрам фізичної культури і спорту інвалідів, спортивним федераціям з олімпійських видів спорту, що є неприбутковими організаціями, внесеними до Реєстру неприбуткових установ та організацій, на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг у розмірі, що перевищує 8 відсотків оподатковуваного прибутку попереднього звітного року (п.п. 140.5.14 п. 140.5 ст. 140 Кодексу);

на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування:

рядок 3.2.5 - сума субсидій, отриманих платником податку - суб’єктом кінематографії України для повернення частини кваліфікованих витрат відповідно до Закону України «Про державну підтримку кінематографії в Україні», здійснених при виробництві (створенні) фільму та включених до складу доходів звітного періоду відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (п.п. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 Кодексу).

Розділ «Різниці, передбачені підрозділом 4 розділу XX Кодексу» оновлено різницями:

які збільшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 4.1.18 - сума доходу, отриманого від реалізації газу (метану) вугільних родовищ, на який було зменшено фінансовий результат до оподаткування відповідно до абзацу другого п. 16 підрозділу 4 розділу XX Кодексу, за результатами податкового року, що настає за податковим періодом застосування пільги - у разі відсутності цільового використання вивільнених від оподаткування коштів (п. 16 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.1.19 - від’ємна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (п. 49 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

які зменшують фінансовий результат до оподаткування:

рядок 4.2.17 — сума доходу, отриманого від операцій з газом (метаном) вугільних родовищ (реалізація, переробка, спалювання) та/або похідною сировиною газу (метану) вугільних родовищ, у тому числі газоповітряною сумішшю із вмістом газу (метану), яка не відповідає вимогам до якості природного газу, призначеного для транспортування, промислового та комунально-побутового споживання (п. 16 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.2.18 - позитивна різниця (яка буде відображена через рахунки обліку капіталу банку) між відкоригованим розміром резервів за активами (у тому числі групами активів), розрахованим станом на початок 2018 року відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, що застосовуватимуться з 2018 року, та розміром резервів, сформованих у зв'язку зі зменшенням корисності активів відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової звітності, які застосовувалися станом на кінець 2017 року (п. 49 підрозділу 4 розділу XX Кодексу);

рядок 4.2.19 - накопичена станом на кінець 2017 року сума перевищення розміру резерву, сформованого у зв'язку із знеціненням (зменшенням корисності) активів згідно з вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності, над лімітом, розрахованим відповідно до положень Кодексу, у тому числі відповідно до п. 21 підрозділу 4 розділу XX Кодексу (крім частини резерву (у межах перевищення над лімітом), що була використана або розформована у звітних (податкових) періодах до 01.01.2018) (п. 50 підрозділу 4 розділу XX Кодексу).

Додаток AM до рядка 1.2.1 додатка РІ до рядка 03 РІ декларації

З урахуванням положень п.п. 138.3.3 п. 138.3 ст. 138 Кодексу, яким встановлено мінімально допустимі строки амортизації окремих груп (1, 10, 11, 13), графи 3-5 рядків А1, А10, All, А13 додатка доповнені позначкою «X», оскільки такі групи не відносяться до основних засобів і не заповнюються суб’єктами господарювання.

Враховуючи, що видання наказу № 842 обумовлено змінами з 01.01.2018 в оподаткуванні податком на прибуток підприємств, які впливають на показники бюджету поточного року, платникам податку на прибуток підприємств за базовий звітний (податковий) період - 2018 рік рекомендовано подавати податкову декларацію за оновленою формою.

Джерело: Офіс великих платників податків ДФС