Які підприємства складають фінансову звітність за Міжнародними стандартами?

Офіс великих платників податків ДФС нагадує, що відповідно до ч. 2 ст. 121 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» передбачено перехід наскладання фінансової звітності та консолідованої фінансової звітності за міжнародними стандартами в обов’язковому порядку наступним категоріям підприємств:

1) підприємства, що становлять суспільний інтерес - підприємства - емітенти цінних паперів, цінні папери яких допущені до біржових торгів, банки, страховики, недержавні пенсійні фонди, інші фінансові установи (крім інших фінансових установ та недержавних пенсійних фондів, що належать до мікропідприємств та малих підприємств) та підприємства, які належать до великих підприємств (наразі до великих платників  застосовуються критерії - балансова вартість активів - понад 20 мільйонів євро, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - понад 40 мільйонів євро; середня кількість працівників - понад 250 осіб).

2) публічні акціонерні товариства;

3) підприємства, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення - підприємства, які здійснюють діяльність з геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, родовищ корисних копалин загальнодержавного значення та/або видобування корисних копалин загальнодержавного значення, та/або виконання робіт (здійснення діяльності), передбачених угодою про розподіл продукції щодо корисних копалин загальнодержавного значення, та/або транспортування трубопроводами (у тому числі з метою транзиту) вуглеводнів та хімічних продуктів. Перелік корисних копалин наведено у листі Міністерства фінансів України та Державної служби статистики України від 14.03.2018 р. N 35230-06-5/6959, N 04.3-07/22-18 «Щодо підприємств, які здійснюють діяльність з видобутку корисних копалин загальнодержавного значення».

4) підприємства, які провадять господарську діяльність за видами, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України – відповідно до пункту 2 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. N 419 до них відносяться підприємства, які провадять господарську діяльність за наступними видами:

-надання фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення (розділ 64 КВЕД ДК 009:2010);

-недержавне пенсійне забезпечення (група 65.3 КВЕД ДК 009:2010);

-допоміжна діяльність у сферах фінансових послуг і страхування (розділ 66 КВЕД ДК 009:2010), за винятком допоміжної діяльності у сфері страхування та пенсійного забезпечення (група 66.2 КВЕД ДК 009:2010).

Звертаємо увагу, що особливості переходу на застосування концептуальної основи МСФЗ визначається МСФЗ 1, відповідно до п. 3 якого перша фі­нансова звітність суб’єкта господарювання, складена за міжнародними стандартами, є першою річною фінансовою звітністю, у якій суб’єкт господарювання застосовує МСФЗ і при цьому чітко та беззастережно дотримується в цій звітності відповідності МСФЗ. Фінансова звітність за МСФЗ вважа­ється першою фінансовою звітністю суб’єкта господарювання, складеною за МСФЗ, якщо, наприклад, суб’єкт госпо­дарювання подавав свою останню попере­дню фінансову звітність згідно з національ­ними вимогами, які не відповідають МСФЗ в усіх аспектах.

Для забезпечення порівнянності показни­ків фінзвітності підприємств, які вперше застосовують МСФЗ з датою переходу 01.01.2018 p., перерахову­ють проміжну, річну і консолідовану фінан­сову звітність за 2018 рік, включаючи вступ­ний баланс на 01.01.2018 р. за МСФЗ згідно з вимогами МСФЗ 1. Починаючи з 01.01.2019 р. зазначені підприємства мають складати проміжну, річну та консолідовану фінансову звітність за 2019 р. згідно з МСФЗ. При цьому як порівняльну інформацію в проміжній, річній та консолідованій фінансовій звітності за 2019 р. використову­ються показники фінансової звітності за 2018 p., трансформованої відповідно до вимог МСФЗ.

Джерело: Офіс великих платників податків Державної фіскальної служби